Dnes je neděle 19. května 2024 | Svátek má Ivo
Volby do Evropského parlamentu 7. června 2024 Volby do Evropského parlamentu 8. června 2024
obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Výsledky archeologického výzkumu

Marek Otava

V měsících říjnu až prosinci 2003 byl proveden záchranný archeologický výzkum při výstavbě polních cest C 2.1 a C 2.2 v lokalitě „Nad rybníkem“, v katastru obce Vlčkovice v Podkrkonoší, část Dolní Vlčkovice.

Naleziště

Trasa těchto cest prochází polnostmi v pravobřežním mírném svahu nad místním tokem Drahyně na sever od něj, na JZ ohraničuje stavbou dotčenou oblast Vlčkovický rybník, vše v nadmořské výšce 320 – 350 m (ZM 10: 03-44-19,03-44-24). Polní cesty se napojují na existující komunikace, a to na SZ na silnici Choustníkovo Hradiště – Kohoutov, ve směru Z – V na stávající polní cesty protínající tuto oblast severojižním směrem s vyústěním na silnici č. 307 Vlčkovice – Chvalkovice (nově budovaná cesta C 2.1 mezi stávajícími polními cestami C 1.5 a C 1.3, cesta C 2.2 mezi C 1.3 a silnicí Choustníkovo Hradiště – Kohoutov).

Naleziště

Výstavba polních cest se realizovala skrývkou ornice do hloubky 30 – 40 cm od původního povrchu, zpevněním skryté plochy a vyhloubením odvodňovacích rýh do hloubky až 1 m. Ačkoliv v ornici samé (hnědě okrová zemina – podzolová půda s hojným výskytem větších kamenů pískovce na zvětrávajícím kamenném podloží) nebyly zachyceny žádné objekty (prakticky povrchový sběr), podařilo se z této vrstvy získat nevelký soubor zlomků keramiky neurčitého stáří (silně otřelé střepy, jejichž časovou příslušnost lze pouze rámcově dle charakteru materiálu položit do raného novověku) a především jeden exemplář silicitové čepelky ze skryté ornice v trase cesty přibližně 0,5 km SZ od křižovatky s polní cestou C 1.5. Soubor keramiky tvořily především zlomky stěn nádob, jediný malý střep pocházel z okraje nesignifikantní profilace; v případě čepelky se jedná o artefakt z šedého silicitu se světlejšími žilkami, trojúhelníkového průřezu, s jemnou retuší až řapem na pravé straně (rozměry v. 2,5 cm, max š. 1 cm).

Čepelka

Nejbližší místo nálezu známe ze sousedního katastru Choustníkova Hradiště naleziště č. 6 (parcela č. 398, narušený objekt s keramikou a štípanou kamennou industrií; Vokolek 1983, 303, 307), kdy kamenné nástroje byly klasifikovány z období pozdního paleolitu až mezolitu 10-6 tis. let př. n. l., nacházející se v objektu slezskoplatěnické kultury. Stejně jako z katastru Choustníkova Hradiště, bohatého na pozůstatky pravěkého až středověkého osídlení, je znám výskyt nálezů pravěkého stáří i z blízkého okolí (např. katastry obcí Kuks, Stanovice, Kocbeře, Hřibojedy, Litič atd.: Ze starších nálezů především broušené kamenné nástroje, v 80. letech 20. století získány sběry soubory zlomků keramiky i kamenných nástrojů; Borufka 1931, Neústupný 1937, Sigl – Vokolek 1982, Sigl Vokolek 1983).

Naleziště

Zatímco tedy v příslušné širší oblasti dovoluje již získaný materiál rámcově vymezit rozsah pravěkého osídlení, v případě obce Vlčkovice poskytuje nález čepelky první základní informace. Samotné Vlčkovice se poprvé připomínají k r. 1410, zdejší tvrz až k r. 1622 (Profous 1957, 575; Sedláček 1987, 94). Nález čepelky nastiňuje perspektivnost dalšího výzkumu pravěkého osídlení v dané lokalitě, především metodou povrchového sběru. Případný takto získaný soubor materiálu bude možné dále srovnávat s obdobnými časově a teritoriálně příbuznými celky.

 

zdroje
www.wikipedia.org
3 Sborníček, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Výsledky archeologického výzkumu v Dolních Vlčkovicích, okres Trutnov, Hana Burdychová

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.